RODO

       

 

 Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów